Atomi Digital phát động phong trào cải tiến sáng tạo trong công việc với “I-Sáng”

 Ngày 7/7/2022, Tổng giám đốc Atomi Digital- Ông Phạm Quang Đệ vừa ban hành quyết định Số 70/2022/QĐ LVT về thi đua sáng tạo và phát động phong...

Xem chi tiết